Algemene voorwaarden

Op alle diensten van hondenuitlaatservice Boogie zijn algemene voorwaarden van toepassing:

Algemene Voorwaarden Hondenuitlaatservice Boogie

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Hondenuitlaatservice Boogie: De gebruiker van de Algemene Voorwaarden, gevestigd aan de Voermanstraat 7 te Eindhoven, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 60855665.
– De consument of onderneming: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Hondenuitlaatservice Boogie een overeenkomst aan gaat.
– De hond: De hond of honden van de consument of onderneming welke door Hondenuitlaatservice Boogie uitgelaten worden.
– Abonnementhouders: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Hondenuitlaatservice Boogie en overeenkomst is aangegaan tot het uitlaten van een of meerdere honden op basis van een abonnement.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Hondenuitlaatservice
Boogie van welke strekking dan ook.
2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele door de consument of onderneming gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen tenzij de werking hiervan (al dan niet gedeeltelijk) uitdrukkelijk en schriftelijk door Hondenuitlaatservice Boogie
is aanvaard.

3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst met Hondenuitlaatservice Boogie komt schriftelijk tot stand.
3.2 Hondenuitlaatservice Boogie zal de opdracht naar eigen inzicht en binnen de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.3 Hondenuitlaatservice Boogie heeft het recht bepaalde werkzaamheden, waar nodig, door derden te laten uitvoeren en de kosten
hiervoor in overleg aan de consument of onderneming door te rekenen.
3.4 Ten aanzien van hetgeen is overeengekomen heeft Hondenuitlaatservice Boogie slechts een inspanningsverplichting en kan de
overeenkomst nimmer een resultaatsverplichting bevatten.
3.5 Hondenuitlaatservice Boogie zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
3.6 Hondenuitlaatservice Boogie behoudt zicht het recht voor de uitlaatdienst(en) tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie,
extreme weersomstandigheden (onweer, gladheid, tropische hitte e.d.), feestdagen en andere (overmacht) situaties. In dergelijke
gevallen wordt de uitlaatdienst, ten aanzien van losse uitlaatdiensten, niet in rekening gebracht. Bij abonnementhouders wordt de abonnementsperiode verlengd met het aantal dagen waarbinnen, door de ontstane situatie, geen uitlaatdiensten plaats hebben kunnen vinden. Hondenuitlaatservice Boogie zal dit, waar mogelijk, tijdig aan de consument of onderneming mededelen.

4. Betaling en Abonnementen

4.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Hondenuitlaatservice Boogie aangewezen
bank- of girorekening. Na deze 14 dagen verkeert de consument of onderneming zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in
verzuim.
4.2 Losse en individuele wandelingen dienen vooraf  te worden betaald door middel van overschrijving of contanten.
4.2 Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders is weergegeven.
4.3 De consument of onderneming kan zijn betalingsverplichtingen niet verminderen door een beroep te doen op verrekening, behoudens de gevallen waarin de wet aan de consument of onderneming de bevoegdheid daartoe geeft of wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
4.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de consument of onderneming zijn de vorderingen van Hondenuitlaatservice Boogie onmiddellijk opeisbaar.
4.5 Hondenuitlaatservice Boogie is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de betalingscondities door de consument of onderneming niet in acht worden genomen of de consument of onderneming anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.
4.6 Bij een eventuele vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van de consument of onderneming is Hondenuitlaatservice Boogie gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.
4.7 Er is sprake van een abonnement tenzij op de overeenkomst uitdrukkelijk vermeld staat dat het om het incidenteel uitlaten van 1 of meerdere honden gaat.
4.8 De consument of onderneming kan een overeenkomst ten alle tijden beëindigen, met in acht neming van een opzegtermijn van 4 weken.

5. Strippenkaarten

5.1 Voor wandeling wordt betaald door middel van een strippenkaart.
5.2 per wandeling wordt 1 stript per hond afgestreept van de kaart.
5.3 een strippenkaart is slecht geldig indien de betaling door Hondenuitlaatservice Boogie voor de betreffende kaart is ontvangen.
5.4 Strippenkaarten zijn niet geldig voor individuele wandelingen.
5.5 Een strippenkaart heeft een geldigheid van 1 jaar vanaf de datum dat de strippenkaart is uitgegeven.
5.6 Een abonnementhouder ontvangt zodra zijn strippenkaart vol is een nieuwe strippenkaart met evenveel strippen als de vorig kaart, tenzij de consument of onderneming vooraf aangeeft dat hij een ander type kaart wenst te ontvangen.
5.7 Bij uitreiken van een strippenkaart ontstaat direct een betalingsverplichting voor de consument of onderneming die de kaart ontvangt.
5.8 Restitutie voor niet gebruikte strippen is niet mogelijk.
5.9 Een strippenkaart is eenmalig overdraagbaar aan een andere consument of onderneming die niet eerder een strippenkaart overgedragen heeft gekregen.
5.10 Meerdere honden mogen, al dan niet gelijktijdig, gebruik maken van dezelfde strippenkaart.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Hondenuitlaatservice Boogie is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Bij overeenkomsten die betrekking hebben op een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de hoogte van de vergoeding die is overeengekomen voor de diensten geleverd in de laatste zes maanden voorafgaand aan het moment waarop de consument of onderneming Hondenuitlaatservice Boogie voor het eerste maal (in rechte dan wel buiten rechte) aansprakelijk stelt.
6.2 Hondenuitlaatservice Boogie is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de opdracht, behoudens indien en voor zover bij Hondenuitlaatservice Boogie, sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid. Hondenuitlaatservice is verder niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is:
6.2.1.door fouten en/of tekortkomingen van door Hondenuitlaatservice Boogie ingeschakelde derden.
6.2.2.doordat Hondenuitlaatservice Boogie is uitgegaan van door of namens de consument of onderneming verstrekte onjuiste       danwel onvolledige informatie.
6.3 De consument of onderneming vrijwaart Hondenuitlaatservice Boogie voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
6.4 De consument of onderneming is als bezitter van de hond aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van afdeling afdeling 6.3.1. BW zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. De consument of onderneming sluit voor eigen rekening en risico een verzekering af die dekking geeft tegen dergelijke schade.
6.5 Hoewel Hondenuitlaatservice Boogie niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit verlies of diefstal van de hond, tenzij
sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid ten aanzien van het handelen van Hondenuitlaatservice Boogie , zal Hondenuitlaatservice Boogie waar mogelijk alle medewerking verlenen om de hond terug te vinden.
6.6 Hondenuitlaatservice Boogie controleert de auto regelmatig op parasieten en indien nodig wordt de auto grondig gerei –
nigd. Hondenuitlaatservice Boogie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de hond parasieten oploopt.

7. Bijkomende bepalingen omtrent de hond

7.1 De hond dient in voldoende mate te reageren op gebruikelijke commando’s en moet sociaal ingesteld zijn in de omgang met andere honden en mensen. Daarnaast dient de hond ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting evenals de inenting tegen kennelhoest.
7.2 De consument of onderneming is zelf verantwoordelijk voor wat betreft de preventie van en de behandeling tegen vlooien, luizen, oormijt, teken en het ontwormen van de hond.
7.3 In geval van een ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond zal Hondenuitlaatservice Boogie zo spoedig mogelijk contact opnemen met de consument of onderneming. Indien de consument of onderneming niet bereikbaar is, dan machtigt de consument of onderneming Hondenuitlaatservice Boogie om, indien noodzakelijk, op kosten van de consument of onderneming een dierenarts te consulteren.
7.4 Loopse teven worden niet meegenomen in groepswandelingen. Afhankelijk van de planning is in overleg een individuele wandeling wel mogelijk.
7.5 De consument of onderneming dient Hondenuitlaatservice Boogie zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid en/of eventuele ziekte/beperkingen van de hond. Eventuele bekende ziekte en of afwijkingen van de hond bij aangaan van de overeenkomst dienen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan Hondenuitlaatservice Boogie kenbaar te worden gemaakt.
7.6 Hondenuitlaatservice Boogie behoudt zich te allen tijde het recht voor de hond op voorhand te weigeren.

8. Rechtskeuze en bevoegde rechter

8.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Hondenuitlaatservice Boogie en de consument of onderneming worden beheerst door Nederlands recht,
8.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Hondenuitlaatservice Boogie is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij schriftelijk arbitrage of een bindend advies is overeengekomen.

9. Overige bepalingen

9.1 Waar in deze algemene voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling ‘schriftelijk’ dient plaats te vinden mag men, zolang de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vast staat, ook gebruik maken van elektronische
communicatie zoals e-mail en fax.
9.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door Hondenuitlaatservice Boogie te allen tijde gewijzigd worden. Met de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande versies van algemene voorwaarden te vervallen.